Všeobecné obchodné podmienky

1 Úvodné ustanovenia a definície

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú zmluvné vzťahy medzi kupujúcim, ktorý je prevádzkovateľom internetového obchodu s webovým sídlom www.balans.sk a predávajúcimi, ktorí kupujúcemu dodávajú tovar za účelom jeho predaja v uvedenom internetovom obchode.

1.2 Kupujúcim, prevádzkovateľom a správcom webového sídla www.balans.sk je spoločnosť MAFRA Slovakia, a.s., so sídlom Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO: 51 904 446, IČ DPH: SK2120837224, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 6998/B, tel: 00421 (2) 48 238 107, e-mail: balans@balans.sk. Predávajúcim Tovaru je subjekt definovaný ako Predávajúci v bode 1.3 týchto Podmienok.

1.3 Definície (v abecednom poradí) 

Dodacie podmienky - Podmienky dodania Tovaru podľa článku 4 Podmienok a ostatných súvisiacich ustanovení.

Dotknutá osoba - Predávajúci, ak je fyzickou osobou.

Faktúra - Faktúra, ktorú vystaví Predávajúci Kupujúcemu za objednaný a dodaný Tovar, a ktorou Predávajúci vyúčtuje Kupujúcemu Kúpnu cenu. Faktúra je daňovým dokladom. Predávajúci je oprávnený doručiť Faktúru aj elektronicky v elektronickej forme, napr. vo formáte .pdf.

GDPR - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Internetový obchod - Internetový obchod nachádzajúci sa na Stránke, prostredníctvom ktorého si bude Kupujúci ďalej predávať Tovar.

Kúpna cena - Kúpna cena Tovaru, na ktorej sa Strany dohodli.

Kúpna zmluva - Konkrétna kúpna zmluva, ktorej predmetom je prevod vlastníctva k Tovaru objednanému Objednávkou, a ktorá vzniká na základe Objednávky (návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy) a Potvrdenia objednávky (prijatie návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy). Právne vzťahy založené Kúpnou zmluvou sa spravujú Zmluvou a Podmienkami.

Kupujúci - Spoločnosť MAFRA Slovakia, a.s., so sídlom Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO: 51 904 446, IČ DPH: SK2120837224, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 6998/B.

Miesto dodania - Adresa, na ktorú je Predávajúci povinný dodať Tovar podľa Kúpnej zmluvy, ktorá je dohodnutá v Zmluve.

Objednávka - Objednávka Tovaru, ktorú Kupujúci odošle elektronickou poštou Predávajúcemu, a ktorá obsahuje druh a množstvo Tovaru, Kúpnu cenu, spôsob jej úhrady a spôsob dodania objednaného Tovaru.

OBZ - Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení účinnom ku dňu potvrdenia Objednávky.

Osobné údaje - Osobné údaje Dotknutej osoby uvedené v bode 9.5 Podmienok.

OZ - Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení účinnom ku dňu potvrdenia Objednávky.

Platobné podmienky - Podmienky zaplatenia Kúpnej ceny podľa článku 3 Podmienok.

Podmienky - Tieto Všeobecné obchodné podmienky

Potvrdenie objednávky - Potvrdenie o zadanej a prijatej Objednávke, ktoré Predávajúci zašle Kupujúcemu prostredníctvom elektronickej pošty.

Predávajúci - Subjekt, ktorý predáva Tovar Kupujúcemu na základe Zmluvy a Objednávok.

Predpisy o ochrane osobných údajov - GDPR a Zákon o ochrane osobných údajov

Predpisy o ochrane spotrebiteľa - Zákon o ochrane spotrebiteľa a Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo predpisy, ktoré ich nahradia.

Prevádzkovateľ - Kupujúci vo vzťahu k Osobným údajom Predávajúceho, ktorý je fyzickou osobou.

Reklamačný poriadok - Podmienky reklamovania dodaného Tovaru, ktoré upravujú postup uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov Zákazníkov, a ktorý je súčasťou týchto Podmienok. 

Strana, Strany - Zmluvné strany (Predávajúci, Kupujúci) zmluvného vzťahu založeného Zmluvou a Kúpnymi zmluvami.

Stránka - Webové sídlo www.balans.sk, na ktorom je umiestnený Internetový obchod.

Tovar - Tovar (predmet kúpy), ktorý Predávajúci predáva Kupujúcemu.

Vyššia moc - Akákoľvek prírodná sila alebo udalosť, ktorá nie je ovládaná alebo ovládateľná ľuďmi, štrajk, vojna, povstania, občianske nepokoje, opatrenia orgánov verejnej moci vrátane všeobecne záväzných predpisov a rozhodnutí, a akékoľvek iné závažné udalosti, ktoré nastali nezávisle od vôle Strán vrátane okolností vylučujúcich zodpovednosť podľa OBZ.

Zákazník - Spotrebiteľ alebo iný kupujúci, ktorý si objedná a kúpi od Kupujúceho Tovar v Internetovom obchode.

Zákon o elektronických komunikáciách - Zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov

Zákon o ochrane osobných údajov - Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení účinnom ku dňu poskytnutia osobných údajov.

Zákon o ochrane spotrebiteľa - Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení účinnom ku dňu potvrdenia Objednávky.

Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku - Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom ku dňu potvrdenia Objednávky.

Zmluva - Rámcová kúpna zmluva, ktorá je uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorá spolu s týmito Podmienkami rámcovo upravuje podmienky uzatvárania jednotlivých kúp Tovarov na základe Objednávok. Tieto Podmienky sú súčasťou Zmluvy a spravuje sa nimi celý zmluvný vzťah založený Zmluvou. Ustanovenia Kúpnych zmlúv majú prednosť pred ustanoveniami Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami Podmienok.

1.4 Kupujúci je oprávnený jednostranne meniť tieto Podmienky a Reklamačný poriadok v medziach stanovených kogentnými ustanoveniami slovenského práva. Zmeny Podmienok a Reklamačného poriadku sú považované za oznámené ich uverejnením na Stránke. Podmienky sú uverejnené na Stránke.


2 Objednávanie Tovaru

2.1 Kupujúci objednáva u Predávajúceho Tovar prostredníctvom Objednávok, ktoré odosiela Predávajúcemu prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú v Zmluve. Kupujúci je oprávnený elektronickou poštou zrušiť Objednávku a odstúpiť od nej do momentu doručenia Potvrdenia objednávky.

2.2 Predávajúci je povinný potvrdiť Objednávku a zaslať Kupujúcemu Potvrdenie objednávky elektronickou poštou na adresu uvedenú v Zmluve do troch (3) dní od doručenia Objednávky. V prípade, ak nie je Potvrdenie objednávky doručené Kupujúcemu v lehote podľa predchádzajúcej vety, má sa za to, že Objednávka je odmietnutá a Kúpna zmluva týkajúca sa uvedenej Objednávky nie je uzavretá. Potvrdenie objednávky nie je možné zrušiť ani od neho odstúpiť.

2.3 Objednávka a Potvrdenie objednávky spolu tvoria Kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je prevod vlastníctva ku konkrétnemu Tovaru objednanému Objednávkou. Kúpna zmluva sa stáva záväznou pre obe Strany doručením Potvrdenia objednávky Kupujúcemu.

2.4 Strany uzatvárajú Zmluvu a Kúpne zmluvy s vedomím, že Kupujúci predáva Tovar Zákazníkom, a objednáva Tovar od Predávajúceho na základe objednávok Zákazníkov, a teda riadne a včasné dodanie Tovaru Predávajúcim Kupujúcemu je základnou podmienkou a prioritou zmluvného vzťahu založeného Zmluvou a Kúpnymi zmluvami.


3 Kúpna cena a Platobné podmienky

3.1 Kúpna cena je uvedená v Objednávke a je určená dohodou Strán v Zmluve. Ku Kúpnej cene je účtovaná daň z pridanej hodnoty, ak je Predávajúci platiteľom dane z pridanej hodnoty.

3.2 Kúpna cena je pre konkrétny Tovar objednaný Objednávkou pre obe Strany záväzná v momente uzavretia Kúpnej zmluvy.

3.3 Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu v lehote splatnosti do tridsiatich (30) dní od dodania Tovaru na Miesto dodania.

3.4 Predávajúci vyúčtuje Kúpnu cenu faktúrou alebo si ju u Kupujúceho uplatní výzvou na zaplatenie, ak Predávajúci nie je povinný viesť účtovníctvo podľa príslušných právnych predpisov. Faktúry a výzvy na zaplatenie je možné doručovať aj elektronickou poštou.

3.5 Kupujúci uhradí Kúpnu cenu Predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho uvedený v Zmluve alebo na faktúre. Kúpna cena je považovaná za zaplatenú v momente poukázania sumy zodpovedajúcej Kúpnej cene v prospech účtu Predávajúceho.


4 Dodanie Tovaru a Dodacie podmienky

4.1 Miesto dodania je dohodnuté v Zmluve. Strany sa môžu dohodnúť na inom Mieste dodania v Kúpnej zmluve, pričom takto dohodnuté Miesto dodania platí len pre dodanie Tovaru na základe danej konkrétnej Kúpnej zmluvy, ak z dohody Strán nevyplýva, že ide o trvalú zmenu adresy Miesta dodania.

4.2 Náklady na dodanie Tovaru do Miesta dodania znáša Predávajúci, ak sa Strany v Zmluve nedohodnú inak. Strany sa môžu dohodnúť inak aj v Kúpnej zmluve, pričom takáto dohoda o nákladoch dodania platí len pre dodanie Tovaru na základe danej konkrétnej Kúpnej zmluvy, ak z dohody Strán nevyplýva, že ide o trvalú zmenu znášania nákladov dodania.

4.3 Predávajúci dodá Kupujúcemu Tovar najneskôr do siedmich (7) dní od uzavretia Kúpnej zmluvy, ak sa Strany v Kúpnej zmluve nedohodnú na inej lehote dodania. Predávajúci v plnom rozsahu zodpovedá za oneskorenie dodania Tovaru a s tým spôsobené priame, nepriame alebo sprostredkované škody vrátane sankcií uložených príslušnými úradmi, najmä v prípade, ak Kupujúci vzhľadom na omeškanie Predávajúceho s dodaním Tovaru nebude môcť doručiť tento Tovar riadne a včas Zákazníkovi, ktorý si ho objednal u Kupujúceho v Internetovom obchode.

4.4 Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu Tovar v jednej zásielke a nie je oprávnený ho dodávať po častiach. Kupujúci nie je povinný prijať Tovar, ktorý je dodaný v menšom ako objednanom množstve alebo s vadami, pričom takto dodaný Tovar nie je považovaný za dodaný riadne a včas.

4.5 Kupujúci nie je povinný pri preberaní kontrolovať Tovar ani jeho množstvo, druh a akékoľvek chyby a poškodenia Tovaru alebo jeho obalu. Predávajúci v plnom rozsahu preberá zodpovednosť za to, že Tovar je dodaný riadne a včas, a bez akýchkoľvek vád. Predávajúci zodpovedá za chyby a poškodenia, ku ktorým došlo v dôsledku prepravy Tovaru ku Kupujúcemu a za akékoľvek chyby a poškodenia, ktoré Kupujúci aj napriek tomu, že mal o nich zjavnú vedomosť, neuplatnil u Predávajúceho v momente preberania Tovaru, a aj napriek tomu Tovar prevzal.

4.6 Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom, keď Kupujúcim poverená osoba prevezme Tovar v Mieste dodania.

4.7 Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Kupujúceho v momente prevzatia Tovaru. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho v momente prevzatia Tovaru.


5 Ukončenie Zmluvy a Kúpnej zmluvy

5.1 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a/alebo od Zmluvy, ak Predávajúci nedodá Tovar riadne a včas. Odstúpením od Zmluvy sa zrušujú aj všetky Kúpne zmluvy, na základe ktorých ešte nebol riadne a včas dodaný Tovar. Odstúpením od Kúpnej zmluvy sa zrušuje iba daná Kúpna zmluva.

5.2 Kupujúci je oprávnený od príslušnej Kúpnej zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak Zákazník odstúpi od kúpnej zmluvy, ktorú v súvislosti s Tovarom uzavrel s Kupujúcim ako predávajúcim Tovaru prostredníctvom Internetového obchodu, alebo v prípadoch, keď je Zákazník oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorú v súvislosti s Tovarom uzavrel s Kupujúcim ako predávajúcim Tovaru prostredníctvom Internetového obchodu.

5.3 Kupujúci je oprávnený od príslušnej Kúpnej zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak si Zákazník uplatnil voči Kupujúcemu práva z vád Tovaru, ktoré Kupujúci a/alebo Predávajúci nie sú schopní splniť.

5.4 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade, ak Kupujúci neuhradil včas Kúpnu cenu, a to ani na základe dodatočnej výzvy na zaplatenie doručenej Kupujúcemu v dodatočnej lehote na zaplatenie, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem (7) pracovných dní.

5.5 Strany sú oprávnené vypovedať Zmluvu z akéhokoľvek dôvodu alebo bez jeho uvedenia. Výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť v prvý deň kalendárneho mesiaca, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej Strane. Počas trvania výpovednej doby sú Strany aj naďalej povinné plniť záväzky zo Zmluvy a uzavretých Kúpnych zmlúv, a to aj v prípade, ak by na základe účinnej Kúpnej zmluvy malo dôjsť k dodaniu Tovaru až po ukončení Zmluvy.

5.6 Strany môžu ukončiť Zmluvu alebo konkrétne Kúpne zmluvy aj písomnou dohodou. V prípade, ak nie je v dohode o ukončení uvedený iný deň ukončenia Zmluvy alebo konkrétnej Kúpne zmluvy, je dňom ukončenia deň účinnosti takejto dohody o ukončení.

5.7 Úkony, ktorými sú ukončované Zmluva a Kúpne zmluvy, musia byť písomné. V prípade, ak sa vyžaduje ich doručenie druhej Strane, nadobúdajú účinnosť ich doručením, pričom tieto úkony nie je možné doručovať elektronickou poštou alebo faxom, inak sú neplatné a neúčinné.

5.8 Akékoľvek iné spôsoby a dôvody ukončenia Zmluvy a Kúpnych zmlúv ako sú uvedené v týchto Podmienkach alebo dohodnuté v Zmluve alebo v Kúpnych zmluvách sú vylúčené.

5.9 Ukončením Zmluvy nevzniká Stranám povinnosť vrátiť si navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak je ukončená Kúpna zmluva, a Kupujúci na jej základe už zaplatil Kúpnu cenu, je Predávajúci povinný vrátiť Kúpnu cenu Kupujúcemu, a Kupujúci vráti Predávajúcemu Tovar.


6 Záruka a Reklamačný poriadok

6.1 Predávajúci poskytuje na Tovar záruku v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov.

6.2 Záruka začína plynúť od momentu prevzatia Tovaru Zákazníkom od Kupujúceho. V prípade výmeny Tovaru za nový začína od momentu prevzatia vymeneného nového Tovaru Zákazníkom plynúť nová záručná doba. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než Kupujúci alebo Predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ Zákazník objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch (3) týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

6.3 Do záručnej doby sa nezapočítava doba vybavovania oprávnene uplatnenej reklamácie od momentu odovzdania Tovaru Kupujúcemu alebo Predávajúcemu alebo servisu za účelom vybavenia reklamácie a odstránenia reklamovaných chýb Tovaru do momentu, kedy bol Zákazník povinný prevziať Tovar po vybavení reklamácie.

6.4 Práva zo záruky zanikajú, ak nie sú uplatnené v záručnej dobe. Nároky zo záruky nemusia byť uplatnené bez zbytočného odkladu po vzniku chyby. Reklamácie Zákazníkov vybavuje Predávajúci, nie Kupujúci. Kupujúci uplatňuje reklamácie Zákazníkov za Zákazníkov u Predávajúceho. Kupujúci nie je povinný uplatniť nároku z vád Tovaru ani nároky zo záruky v lehotách stanovených OBZ a OZ, a tieto jeho práva neuplatnením v týchto lehotách nezanikajú.

6.5 Kupujúci má voči Predávajúcemu totožné nároky zo záruky ako majú Zákazníci voči Kupujúcemu podľa Predpisov o ochrane spotrebiteľa a OZ v prípade toho istého Tovaru, ktorý Kupujúci kúpil od Predávajúceho a následne ho predal Zákazníkovi. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu spôsobom stanoveným v OZ a Predpisoch o ochrane spotrebiteľa, ak nie je v týchto Podmienkach uvedené inak. Kupujúci je oprávnený si zvoliť aj niektorý z nárokov z vád Tovaru podľa OBZ.

6.6 Predávajúci je povinný vybaviť reklamácie a nároky zo záruky a vád Tovaru bezodkladne po ich uplatnení Kupujúcim alebo Zákazníkom, a tak, aby bol Kupujúci schopný vybaviť reklamácie a nároky zo záruky a vád Tovaru voči Zákazníkom v lehotách a v súlade s Predpismi o ochrane spotrebiteľa a OZ.

6.7 Predávajúci v plnom rozsahu zodpovedá Kupujúcemu za akékoľvek priame, nepriame alebo sprostredkované škody vrátane nárokov na náhradu sankcií uložených príslušnými úradmi a ušlého zisku v prípade porušenia povinností týkajúcich sa záruky a uplatnenia nárokov zo záruky a vád Tovaru.

6.8 Predávajúci vystaví Kupujúcemu a Zákazníkovi potvrdenie o uplatnení záruky a reklamácii Tovaru. V prípade, ak je Tovar reklamovaný prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný doručiť Kupujúcemu a Zákazníkovi potvrdenie o uplatnení záruky a reklamácii Tovaru najneskôr s dokladom o vybavení reklamácie.


7 Doručovanie

7.1 V doručovaných písomnostiach musí byť uvedené aj meno niektorej z kontaktných osôb adresáta uvedených v Zmluve. Neuvedenie mena kontaktnej osoby nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť písomnosti. Zmenu kontaktných osôb si Strany oznámia písomne vopred. Kontaktné osoby nie sú oprávnené podpisovať akékoľvek dodatky alebo zmeny k tejto Zmluve alebo Kúpnym zmluvám alebo iným súvisiacim zmluvám, alebo ich ukončovať. Strany sú povinné písomne informovať druhú Stranu o zmene akýchkoľvek skutočností uvedených v tejto Zmluve, najmä o údajoch Strán, bez zbytočného odkladu po tom, ako k tejto zmene došlo.

7.2 Všetky písomnosti  musia byť písomné a doručené osobne, doporučenou poštou alebo kuriérom, ak v Podmienkach, Zmluve alebo Kúpnych zmluvách nie je uvedené niečo iné. Písomnosť je považovaná za doručenú v momente jej prijatia alebo odmietnutia jej prijatia. V prípade, ak nie je písomnosť doručená z dôvodu jej nevyzdvihnutia adresátom v odbernej lehote, je považovaná za doručenú v momente jej uloženia na pošte alebo inom odbernom mieste. V ostatných prípadoch, keď nie je písomnosť doručená, je písomnosť považovaná za doručenú na tretí deň po jej odoslaní. Písomnosť doručovaná elektronickou poštou je považovaná za doručenú v momente jej odoslania na správnu adresu elektronickej pošty. Písomnosť doručovaná faxom je považovaná za doručenú v momente jej prijatia faxovým prístrojom adresáta, pričom uvedený moment je uvedený na potvrdení vytlačenom faxovým prístrojom odosielateľa.

7.3 Písomnosti podľa tejto Zmluvy, ktoré sú odoslané a doručené elektronickou poštou alebo iným spôsobom ako osobne, doporučenou poštou alebo kuriérom, nie sú platné a záväzné, ak Podmienky, Zmluva alebo Kúpna zmluva neurčujú, že písomnosť je možné doručiť elektronickou poštou, faxom alebo iným spôsobom ako osobne, doporučenou poštou alebo kuriérom.


8 Zodpovednosť za škodu a sankcie

8.1 V prípade, ak v dôsledku porušenia akéhokoľvek ustanovenia, povinnosti a/alebo záväzku podľa Podmienok, Zmluvy, Kúpnej zmluvy alebo súvisiacej zmluvy niektorou zo Strán alebo nepravdivosti akéhokoľvek vyhlásenia niektorej zo Strán v Zmluve alebo Kúpnej zmluve alebo súvisiacej zmluve vznikne druhej Strane škoda, poškodená Strana je oprávnená požadovať od druhej Strany náhradu tejto škody.

8.2 V prípade, ak sa Kupujúci dostane do omeškania so zaplatením Kúpnej ceny alebo jej časti, je Predávajúci oprávnený požadovať zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,025 % denne z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Predávajúci má nárok na náhradu iba takej škody, ktorá prevyšuje úrok z omeškania.

8.3 Náhrada škody a sankcie sú splatné v lehote  tridsiatich (30) kalendárnych dní od doručenia odôvodnenej písomnej výzvy na náhradu škody a/alebo zaplatenie sankcií alebo penalizačnej faktúry.

8.4 Nároky na akékoľvek sankcie podľa tohto článku nemajú vplyv na akékoľvek iné nároky Strán vrátane nárokov na náhradu škody, ak v Podmienkach, Zmluve alebo Kúpnej mluve nie je výslovne uvedené niečo iné. Uhradenie sankcie podľa tohto článku nezbavuje Stranu povinnosti uhradiť druhej Strane akýkoľvek iný finančný nárok alebo nahradiť mu škodu, nenahradzuje ich a nevylučuje ich vymáhanie. Neuplatnenie akéhokoľvek nároku neznamená, že sa príslušná Strana tohto nároku vzdala alebo vzdáva.


9 Ochrana osobných údajov

9.1 Vznikom zmluvného vzťahu medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom vzniká Prevádzkovateľovi oprávnenie spracúvať osobné údaje predplatiteľa podľa článku 6 odseku 1 písmena b) GDPR  a §13 odseku 1 písmena b) Zákona o ochrane osobných údajov.

9.2 Účelom spracúvania Osobných údajov Dotknutej osoby Prevádzkovateľom je (i) plnenie zmluvných povinností a výkon práv zo Zmluvy, (ii) zasielanie newsletterov a marketingových správ Dotknutej osobe, (iii) zahrnutie Dotknutej osoby do zákazníckych prieskumov Prevádzkovateľa.

9.3 Právnym základom spracúvania Osobných údajov je (i) plnenie zmluvných povinností Prevádzkovateľa zo Zmluvy s Dotknutou osobou (článok 6 odsek 1 písmeno b) GDPR a §13 odsek 1 písmeno b) Zákona o ochrane osobných údajov) a (ii) oprávnený záujem Prevádzkovateľa (článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR a §13 odsek 1 písmeno f) Zákona o ochrane osobných údajov), ktorý spočíva v záujme na riadnom a úplnom splnení zmluvných povinností zo strany Dotknutej osoby a prípadnom uplatnení nárokov Prevádzkovateľa alebo tretej osoby voči Dotknutej osobe.

9.4 V prípade, ak je účelom spracúvania Osobných údajov účel podľa bodu 9.2 (ii) a (iii), je právnym základom spracúvania Osobných údajov Účastníka jeho osobitný súhlas, ktorý môže byť udelený pri vzniku zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom alebo prostredníctvom osobitného elektronického formulára po registrácii Dotknutej osoby v systéme Prevádzkovateľa (článok 6 odsek 1 písmeno a) GDPR a §13 odsek 1 písmeno a) Zákona o ochrane osobných údajov).

9.5 Prevádzkovateľ bude spracovávať osobné údaje Dotknutej osoby v nasledujúcom rozsahu (zoznam osobných údajov): (i) identifikačné údaje (meno a priezvisko, dátum narodenia), (ii) kontaktné údaje (fakturačná adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, faxové číslo), (iii) údaje o ekonomickej identite (čísla bankových účtov, čísla daňových, účtovných, dodacích a iných dokladov, údaje o platbách, dlhoch a záväzkoch), (iv) iné údaje o právnej identite (údaje zo zmlúv a iných právnych úkonov, údaje o nefinančných záväzkoch, právach a nárokoch, údaje o aktivitách, činnostiach a správaní, údaje z cookies a nákupných preferenciách) a (v) iné osobné údaje spracúvané podľa právnych predpisov. Osobnými údajmi nie sú kontaktné údaje právnickej osoby.

9.6 Dobou uchovávania Osobných údajov je doba trvania zmluvného vzťahu + doba potrebná na uplatnenie nárokov Dotknutej osoby a/alebo Prevádzkovateľa v súdnom konaní (premlčacia doba). V prípade, ak ide o spracovanie Osobných údajov na základe súhlasu udeleného v bode 9.4 týchto Podmienok, je doba uchovávania Osobných údajov doba dvadsaťštyri (24) mesiacov od ukončenia Rámcovej zmluvy, ak je uzavretá alebo poslednej Zmluvy, ktorú Strany uzavreli, pričom pred ukončením tejto doby môže Prevádzkovateľ požiadať Dotknutú osobu o predĺženie tohto súhlasu.

9.7 Poskytnutie Osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, ako aj požiadavkou na uzavretie zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou, ktorá je potrebná na účely uvedené v bode 9.2 (i) týchto Podmienok. Poskytnutie Osobných údajov je dobrovoľné. V prípade ich neposkytnutia Prevádzkovateľ neuzavrie s Dotknutou osobou zmluvný vzťah a nebude povinný mu dodávať Tovar, a v prípade existujúcich zmluvných vzťahov môže Prevádzkovateľ Zmluvu ukončiť odstúpením, ktoré je možné zaslať aj elektronickou poštou. Poskytnutie osobných údajov na účely podľa bodu 9.2 (ii) a (iii) nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou.

9.8 Prevádzkovateľ nepoužíva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

9.9 Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje predovšetkým pre vlastné účely. Okrem toho môže poskytnúť Osobné údaje obchodným partnerom, prostredníctvom ktorých Osobné údaje spracúva. Ide o dôveryhodné osoby (tzv. príjemcovia a sprostredkovatelia), ktoré pre Prevádzkovateľa zabezpečujú vývoj, údržbu a prevádzkovanie softvérových riešení a iných služieb, prostredníctvom ktorých Prevádzkovateľ Osobné údaje spracúva alebo mu poskytujú služby (napr. ekonomické, právne, audítorské a marketingové). 

Príjemcami Osobných údajov sú okrem toho zamestnanci alebo iné spolupracujúce osoby Prevádzkovateľa. Osobné údaje môžu byť so súhlasom Dotknutej osoby poskytnuté aj tretím osobám, ktoré budú Osobné údaje spracúvať pre ich marketingové potreby.

Osobné údaje môžu byť spracúvané prostredníctvom služby MailChimp, ktorá slúži na spravovanie a zasielanie elektronickej pošty. Táto služba je prevádzkovaná spoločnosťou The Rocket Science Group, LLC, so sídlom 675 Ponce de Leon Avenue NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, Spojené štáty americké (https://mailchimp.com/contact/). Osobné údaje spracúvané aj prostredníctvom cloudových služieb poskytovaných v rámci aplikácie Office 365 pri ich internom využívaní. Cloudové služby Office 365 prevádzkuje spoločnosť Microsoft Corporation, so sídlom One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, Spojené štáty americké (https://www.microsoft.com/sk-sk/).

Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje predovšetkým v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Osobné údaje, sú prenášané aj do Spojených štátov amerických v prípade ich spracúvania prostredníctvom služieb MailChimp a Office 365, pričom Spojené štáty americké majú postavenie tretej krajiny, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov. V týchto prípadoch sú cezhraničné prenosy a spracúvanie Osobných údajov zabezpečené certifikačným systémom Privacy Shield, ktorý bol vytvorený americkým Ministerstvom obchodu, Európskou komisiou a Švajčiarskou vládou, aby mali subjekty z Európskeho hospodárskeho priestoru a Spojených štátov amerických prostriedky na splnenie požiadaviek na ochranu osobných údajov pri ich prenose z členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru do Spojených štátov amerických, a za účelom podpory transatlantického obchodu. Tento systém podľa rozhodnutia Európskej komisie zabezpečuje primeranú ochranu osobných údajov. Bližšie informácie o tomto systéme sa môžete dozvedieť na jeho webovej stránke https://www.privacyshield.gov.

9.10 Dotknutá osoba má práva dotknutej osoby podľa kapitoly III GDPR a druhej hlavy Zákona o ochrane osobných údajov, najmä má (i) právo na informácie podľa článkov 13 a 14 GDPR a §19 až 21 Zákona o ochrane osobných údajov a oznámenia podľa článkov 15 až 22 a článku 34 GDPR a §22 až 28 a §41 Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho a poskytnuté písomne alebo inými prostriedkami a v prípade potreby elektronickými prostriedkami, (ii) právo na prístup k svojim Osobným údajom, (iii) právo na opravu Osobných údajov, (iv) právo na vymazanie Osobných údajov (právo na zabudnutie), (v) právo na obmedzenie spracúvania Osobných údajov, (vi) právo na oznámenie, že Osobné údaje boli opravené, vymazané alebo ich spracúvanie bolo obmedzené, (vii) právo na prenosnosť Osobných údajov, ak sa ich spracúvanie vykonáva na základe súhlasu alebo zmluvy a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, (viii) právo podávať námietky proti spracúvaniu Osobných údajov, (ix) právo, aby sa na Dotknutú osoby nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania, (x) právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním Osobných údajov a (xi) právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, www.dataprotection.gov.sk) a návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Rozsah, obmedzenia a spôsoby výkonu uvedených práv sú uvedené v kapitole III GDPR a druhej hlave Zákona o ochrane osobných údajov.

9.11 Práva Dotknutej osoby a základné zásady spracúvania osobných údajov sú uvedené na webovom sídle Správcu www.hnonline.sk/gdpr.

9.12 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak sú spracúvané z dôvodu verejného záujmu, oprávneného záujmu alebo na účely priameho marketingu. Namietanie spracúvania osobných údajov je možné vykonať písomne na adresu Predávajúceho alebo elektronickou poštou na adresu gdpr@mafraslovakia.sk.

9.13 Dotknutá osoba je oprávnená odvolať súhlas na spracúvanie osobných údajov, ak sa spracúvanie osobných údajov deje len na základe jej súhlasu, písomne na adresu Predávajúceho alebo elektronicky na adresu gdpr@mafraslovakia.sk..

9.14 Kontrolu spracúvania osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na Hraničnej 4826/12, 820 07 Bratislava - Ružinov. Dotknutá osoba je oprávnená podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov tomuto úradu ako dozornému orgánu.


10 Rozhodné právo a právomoc súdov

10.1 Zmluva sa spravuje slovenským právom, OZ a príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi spotrebiteľské vzťahy.

10.2 Podľa ustanovenia § 37e zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov a článku 25 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 o právomoci a o uznávaní  a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach v znení neskorších predpisov právomoc na riešenie  sporov zo Zmluvy a/alebo zo vzťahov, ktoré s nimi, ich obsahom a/alebo ich predmetom priamo alebo nepriamo súvisia, patrí výlučne slovenskému súdu. Miestne príslušným súdom na riešenie sporov podľa predchádzajúcej vety je súd s jurisdikciou pre súdny obvod Bratislava III (všeobecný súd Predávajúceho). Tento bod sa použije len v prípade, ak je Zákazník zahraničnou osobou.

10.3 Tieto Podmienky a Reklamačný poriadok sú účinné od 1. novembra 2020.