Všeobecné obchodné podmienky

1 Úvodné ustanovenia a definície

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú zmluvné vzťahy medzi prevádzkovateľom internetového obchodu s webovým sídlom www.balans.sk ako predávajúcim a spotrebiteľmi ako zákazníkmi.

1.2 Prevádzkovateľom webového sídla www.balans.sk je spoločnosť MAFRA Slovakia, a.s., so sídlom Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO: 51 904 446, IČ DPH: SK2120837224, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 6998/B, tel: 00421 (2) 48 238 107, e-mail: balans@balans.sk.

1.3 Definície (v abecednom poradí) 

Celková cena - Konečná cena pozostávajúca z Kúpnej ceny a Nákladov dodania.

Dodacie podmienky - Podmienky dodania Tovaru podľa článku 4 Podmienok a ostatných súvisiacich ustanovení.

Dotknutá osoba - Zákazník alebo akákoľvek iná fyzická osoba pre účely ochrany a spracúvania Osobných údajov.

Elektronický obsah - Dáta vytvorené a poskytnuté v elektronickej podobe, najmä elektronické knihy.

Faktúra - Faktúra vystavená Predávajúcim Zákazníkovi za objednaný Tovar, ktorou Predávajúci vyfakturoval Zákazníkovi Celkovú cenu. Faktúra je daňovým dokladom. Predávajúci je oprávnený doručiť Faktúru aj elektronicky v elektronickej forme, napr. vo formáte .pdf.

GDPR - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Internetový obchod - Internetový obchod nachádzajúci sa na Stránke, prostredníctvom ktorého si Zákazníci najmä prehliadajú, vyberajú a objednávajú Tovar od Predávajúceho, potvrdzujú Objednávku a svoj súhlas s Podmienkami.

Kúpna cena - Kúpna cena Tovaru, ktorá je priradená Predávajúcim k danému Tovaru v Internetovom obchode. Cena uverejnená v Internetovom obchode vždy zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty a všetky ostatné dane, poplatky podľa právnych predpisov (napr. platby za recykláciu odpadov a obaly alebo platby ochranným autorským zväzom).

Náklady dodania - Náklady dodania sú poplatky spojené s dodaním Tovaru a s platbou Celkovej ceny podľa cenníka v Podmienkach, v Objednávkovom formulári alebo na Stránke. Zákazník je s Nákladmi dodania oboznámený vždy pred tým, ako Objednávkový formulár potvrdí a Objednávku odošle.

Nákupný košík - Nákupný košík je virtuálny komponent Internetového obchodu, do ktorého si Zákazník prostredníctvom webového rozhrania Internetového obchodu ukladá vybraný Tovar v nakupovanom množstve.

Objednávka - Objednávka Tovaru, ktorú Zákazník odošle prostredníctvom siete Internet v rámci Internetového obchodu Predávajúcemu, a ktorá obsahuje druh a množstvo Tovaru, Celkovú cenu, spôsob ich úhrady a spôsob dodania objednaného Tovaru.

Objednávkový formulár - Webový objednávkový formulár, prostredníctvom ktorého Zákazník v Internetovom obchode zadáva a odosiela Objednávku.

OBZ - Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení účinnom ku dňu potvrdenia Objednávky.

Osobné údaje - Osobné údaje Dotknutej osoby uvedené v bode 8.5 Podmienok.

OZ - Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení účinnom ku dňu potvrdenia Objednávky.

Platobné podmienky - Podmienky zaplatenia Celkovej ceny podľa článku 3 Podmienok.

Podmienky - Tieto Všeobecné obchodné podmienky

Potvrdenie objednávky - Potvrdenie o zadanej a prijatej Objednávke, ktoré Predávajúci zašle Zákazníkovi prostredníctvom elektronickej pošty na adresu elektronickej pošty zadanú Zákazníkom pri registrácii alebo vypĺňaní elektronického Objednávkového formulára v Internetovom obchode.

Predávajúci - MAFRA Slovakia, a.s., so sídlom Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO: 51 904 446, IČ DPH: SK2120837224, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 6998/B.

Predpisy o ochrane osobných údajov - GDPR a Zákon o ochrane osobných údajov a predpisy, ktoré ich nahradzujú

Predpisy o ochrane spotrebiteľa - Zákon o ochrane spotrebiteľa a Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku a predpisy, ktoré ich nahradzujú

Prevádzkovateľ - Predávajúci pre účely ochrany a spracúvania Osobných údajov

Reklamačný poriadok - Podmienky reklamovania dodaného Tovaru, ktoré upravujú postup uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov Zákazníkov.

Strana, Strany - Zmluvné strany (Predávajúci, Zákazník) zmluvného vzťahu založeného Zmluvou.

Stránka - Webové sídlo www.balans.sk, na ktorom je umiestnený Internetový obchod.

Tovar - Tovar, ktorý Predávajúci ponúka v Internetovom obchode. Predávajúci ku každému Tovaru uvedie jeho Kúpnu cenu, hlavné vlastnosti a charakter. Predávajúci nezaručuje, že Tovar v Internetovom obchode bude dostupný.

Účet - Účet Zákazníka v Internetovom obchode, získaný registráciou, prostredníctvom ktorého si Zákazník môže v Internetovom obchode najmä objednávať Tovar, sledovať svoje Objednávky a zadávať a meniť fakturačné a dodacie údaje potrebné pre vybavenie Objednávky. Predávajúci nezaručuje, že Internetový obchod bude zahŕňať možnosť vytvárania vlastných zákazníckych účtov, obsah týchto účtov, a prípadne táto možnosť môže byť kedykoľvek zrušená.

Vyššia moc - Akákoľvek prírodná sila alebo udalosť, ktorá nie je ovládaná alebo ovládateľná ľuďmi, štrajk, vojna, povstania, občianske nepokoje, opatrenia orgánov verejnej moci vrátane všeobecne záväzných predpisov a rozhodnutí, a akékoľvek iné závažné udalosti, ktoré nastali nezávisle od vôle Strán vrátane okolností vylučujúcich zodpovednosť podľa OBZ.

Zákazník - Spotrebiteľ, ktorý si objedná od Predávajúceho Tovar v Internetovom obchode a vstúpi do zmluvného vzťahu s Predávajúcim v súlade s týmito Podmienkami a Zmluvou.

Zákon o elektronických komunikáciách - Zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov

Zákon o ochrane osobných údajov - Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení účinnom ku dňu poskytnutia osobných údajov.

Zákon o ochrane spotrebiteľa - Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení účinnom ku dňu potvrdenia Objednávky.

Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku - Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom ku dňu potvrdenia Objednávky.

Zmluva - Kúpna zmluva, ktorá je uzavretá medzi Predávajúcim a Zákazníkom na základe Objednávky zaslanej Zákazníkom Predávajúcemu prostredníctvom Internetového obchodu. Tieto Podmienky sú súčasťou Zmluvy a spravuje sa nimi celý zmluvný vzťah založený Zmluvou. Zmluva vzniká v momente odoslania Potvrdenia objednávky. Na uzavretie Zmluvy nie je právny nárok.

1.4 Články 5 až 7 týchto Podmienok sa vzťahujú výlučne len na vzťahy, keď je Zákazníkom spotrebiteľ, t.j. osoba, ktorú Zákon o ochrane spotrebiteľa definuje ako spotrebiteľa. Osoby, ktoré nie sú spotrebiteľmi, sa nemôžu odvolávať na práva uvedené v článkoch 5 až 7 týchto Podmienok, ktoré právne predpisy priznávajú výlučne spotrebiteľom.

1.5 Tieto Podmienky sú zverejnené na Stránke v rámci Internetového obchodu a potvrdenie súhlasu s nimi je neoddeliteľnou súčasťou potvrdzovacieho procesu Objednávky. Potvrdením Objednávky zo strany Zákazníka Zákazník vyjadruje svoj súhlas s týmito Podmienkami a Reklamačným poriadkom a vyhlasuje, že si ich prečítal a oboznámil sa s nimi.

1.6 Predávajúci je oprávnený jednostranne meniť tieto Podmienky a Reklamačný poriadok v medziach stanovených kogentnými ustanoveniami slovenského práva.


2 Objednávanie Tovaru

2.1 Zákazník si v Internetovom obchode prehliada a vyberá Tovar a následne ho ukladá do Nákupného košíka. Obsah Nákupného košíka je podkladom pre Objednávku. Zákazník si objednáva Tovar prostredníctvom Objednávkového formulára. Zákazník je povinný v Objednávkovom formulári vyplniť všetky povinne požadované údaje. Internetový obchod prevedie Zákazníka celým procesom objednávania Tovaru, vypĺňania Objednávkového formulára, jeho odoslania a potvrdenia výslednej Objednávky.

2.2 Objednávka sa pre Zákazníka stáva záväznou v momente riadneho odoslania Objednávkového formulára. Zákazník v momente riadneho odoslania Objednávkového formulára súhlasí s Podmienkami. Zákazník v plnom rozsahu zodpovedá za správnosť a pravdivosť svojich údajov, ktoré zadal do Objednávkového formulára.

2.3 Objednávka sa pre Predávajúceho stáva záväznou v momente odoslania Potvrdenia objednávky. Potvrdenie objednávky bude Zákazníkovi odoslané po spracovaní Objednávky Predávajúcim na adresu elektronickej pošty, ktorá je uvedená v Objednávke. Zmluva je uzavretá v momente doručenia Potvrdenia objednávky Zákazníkovi elektronickou poštou.

2.4 Zákazník je oprávnený zrušiť Objednávku len do momentu, kým Predávajúci nedoručí Zákazníkovi Potvrdenie objednávky. Po doručení Potvrdenia objednávky je Zákazník oprávnený odstúpiť od Zmluvy podľa kogentných ustanovení Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo týchto Podmienok.

2.5 Predávajúci je oprávnený zrušiť Objednávku v prípade, ak (i) je objednaný Tovar z akéhokoľvek dôvodu nedostupný aj napriek opačnej informácii o jeho dostupnosti v Internetovom obchode, (ii) sa Tovar stane nedostupným v priebehu spracovávania potvrdenej Objednávky, (iii) Predávajúci nie je schopný Zákazníkovi zabezpečiť dodanie Tovaru za Cenu uvedenú v Internetovom obchode, alebo (iv) Cena alebo Náklady dodania uvedené v Internetovom obchode, za ktoré si Zákazník objednal Tovar, sú z akéhokoľvek dôvodu chybné, najmä z dôvodu technického alebo administratívneho pochybenia.

2.6 Strana oznámi druhej Strane zrušenie objednávky písomne elektronickou poštou alebo telefonicky, inak nie je zrušenie objednávky účinné.


3 Celková cena a Platobné podmienky

3.1 Kúpna cena je určovaná Predávajúcim a je zverejnená v Internetovom obchode pri každej tovarovej položke. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek zmeniť Kúpne ceny v Internetovom obchode, najmä v prípade zmeny právnych predpisov alebo zmeny cien výrobcov alebo dodávateľov Tovaru.

3.2 Celková cena je pre obe Strany záväzná v momente Potvrdenia objednávky.

3.3 Predávajúci je oprávnený zmeniť Náklady dodania, najmä v prípade zmeny právnych predpisov alebo zmeny cien dodávateľov služieb, s ktorými sú Náklady dodania spojené. Náklady dodania a možnosti doručenia sú nasledujúce:

Poplatky za dopravu 
Druh dopravy Výška Podmienky
osobné prevzatie 0,00 EUR (doplniť adresu)
Slovenská pošta, a.s.  cena podľa cenníka prepravcu

Poplatky spojené s platbou 
Spôsob platby Výška Podmienky
Dobierka  len pre Zákazníkov na Slovensku
Platobná karta 0,00 EUR
Bezhotovostný prevod 0,00 EUR len pre Zákazníkov na Slovensku
Platba v hotovosti 0,00 EUR len pri osobnom prevzatí

3.4 Zákazník je povinný zaplatiť Predávajúcemu Celkovú cenu vo výške uvedenej v Potvrdení objednávky.

3.5 Lehota splatnosti Celkovej ceny závisí od zvoleného spôsobu platby. (i) V prípade bezhotovostnej platby na základe faktúry lehotu splatnosti určuje Predávajúci priamo vo Faktúre, (ii) v prípade platby v hotovosti alebo na dobierku je Celková cena splatná najneskôr pri dodaní Tovaru, a (iii) v prípade bezhotovostnej platby prostredníctvom bankového portálu alebo kartou je Celková cena splatná v momente zobrazenia výzvy na ich zaplatenie po potvrdení a odoslaní Objednávkového formulára Zákazníkom.

3.6 V prípade, ak si Zákazník zvolí spôsob platby bezhotovostne prostredníctvom bankového portálu alebo kartou, zodpovedá za to, že jeho hardware, prehliadač, firewall alebo iný software umožní Internetovému obchodu komunikovať s externým poskytovateľom daných platobných služieb a zrealizovať platbu. Predávajúci nenesie akúkoľvek zodpovednosť za nastavenia alebo vybavenie, ktoré Zákazníkovi z akéhokoľvek dôvodu neumožnia alebo zabránia zrealizovať danú platbu.

3.7 Predávajúci zašle Zákazníkovi Faktúru elektronickou poštou a/alebo spolu s Tovarom a dodacím listom.

3.8 Celková cena je považovaná za zaplatenú v momente, kedy platba príde Predávajúcemu, t.j. keď bude zložená v hotovosti do pokladne Predávajúceho v prípade platby v hotovosti, pripísaná na účet Predávajúceho v prípade platby prevodom alebo kartou, alebo vyplatená do rúk prepravcu v prípade platby na dobierku.

3.9 V prípade, ak Zákazník z akéhokoľvek dôvodu obdržal Tovar pred zaplatením Celkovej ceny a nezaplatí ju, je Predávajúci oprávnený (i) odstúpiť od Zmluvy a požadovať od Zákazníka vrátenie nepoškodeného Tovaru v pôvodnom stave na náklady Zákazníka alebo (ii) požadovať zaplatenie Celkovej ceny spolu s úrokom z omeškania vo výške určenej podľa OZ a ostatných nákladov spojených s vymáhaním pohľadávky podľa príslušných právnych predpisov, najmä súdnych, notárskych a iných poplatkov a nákladov exekúcie a právneho zastúpenia.


4 Dodanie Tovaru a Dodacie podmienky

4.1 Miesto a spôsob dodania určuje Zákazník pri vypĺňaní Objednávkového formulára v rámci obmedzení určených Predávajúcim týmito Podmienkami a v Objednávkovom formulári. Na dané obmedzenia bude Zákazník upozornený pri vypĺňaní alebo odosielaní Objednávkového formulára. Predávajúci dodá Zákazníkovi Tovar v súlade s Potvrdením objednávky na miesto určené v Potvrdení objednávky. Predávajúci je oprávnený poveriť spracovaním Objednávky a dodaním Tovaru aj tretiu osobu.

4.2 Predávajúci dodá Zákazníkovi Tovar v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku najneskôr do tridsiatich (30) dní od uzavretia Zmluvy. V prípade, ak Zákazník Celkovú cenu bezhotovostným prevodom alebo kartou, začína lehota na dodanie plynúť až odo dňa pripísania platby Celkovej ceny v prospech účtu Predávajúceho.

4.3 Dodanie Tovaru a dĺžka lehoty na dodanie závisí predovšetkým od dostupnosti Tovaru na sklade Predávajúceho a prevádzkových možností Predávajúceho. Predávajúci bez zbytočného odkladu písomne prostredníctvom elektronickej pošty oznámi Zákazníkovi akékoľvek riziko oneskorenia alebo predĺženia predpokladanej lehoty na dodanie spolu s novým predpokladaným termínom dodania Tovaru. Predávajúci v takomto prípade nezodpovedá za škodu spôsobenú oneskoreným dodaním Tovaru.

V prípade, ak Predávajúci nedodá Tovar ani v dodatočnej lehote na dodanie alebo Zákazník využil svoje právo odstúpiť od Zmluvy a Strany sa nedohodli na dodaní náhradného Tovaru, je Zmluva považovaná za automaticky zrušenú.

4.4 V prípade, ak nie je možné Zákazníkovi z akéhokoľvek dôvodu doručiť všetok Tovar v jednej zásielke, Predávajúci o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informuje Zákazníka písomne prostredníctvom elektronickej pošty. Predávajúci doručí Zákazníkovi neúplnú zásielku len v prípade, ak s tým Zákazník do troch (3) pracovných dní od doručenia oznámenia o nemožnosti doručenia Tovaru v jednej zásielke vyjadrí svoj súhlas písomne prostredníctvom elektronickej pošty. Ak Zákazník nedoručí Predávajúcemu súhlas podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, je Zmluva automaticky zrušená.

Zákazník je spolu s vyjadrením súhlasu s doručením neúplnej zásielky oprávnený odstúpiť od tej časti Zmluvy, ktorá sa týka Tovaru, ktorý Predávajúci nedoručí v prvej zásielke, písomne elektronickou poštou.

V prípade, ak Zákazník súhlasil s doručením neúplnej zásielky a neodstúpil od tej časti Zmluvy, ktorá sa týka Tovaru, ktorý Predávajúci nedoručí v prvej zásielke, je Predávajúci povinný (i) doručiť zvyšnú časť Tovaru do tridsiatich (30) dní od doručenia súhlasu s doručením neúplnej zásielky alebo (ii) odstúpiť od tej časti Zmluvy, ktorá sa týka Tovaru, ktorý Predávajúci nedoručí v prvej zásielke, ak nebude Predávajúci môcť zvyšnú časť Tovaru doručiť v uvedenej lehote, písomne elektronickou poštou.

4.5 Zásielka Tovaru obsahuje dodaný Tovar, Faktúru, potvrdenie o uzavretí zmluvy podľa §6 odsek 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku, návod na používanie, prípadne osobitný záručný list, ak nie je pribalený priamo v obale od výrobcu alebo dodávateľa Tovaru, a prípadne aj dodací list.

4.6 Zákazník je povinný na mieste dodania prevziať Tovar osobne a pri preberaní Tovaru sa preukázať dokladom totožnosti za účelom overenia jeho totožnosti.

4.7 Zákazník alebo jeho splnomocnenec sú povinní Tovar pri preberaní skontrolovať, najmä jeho množstvo, druh a zjavné chyby a poškodenia Tovaru alebo jeho obalu. V prípade chýb alebo poškodenia Tovaru Predávajúci pri osobnom odbere spíše so Zákazníkom osobitný písomný protokol, v ktorom dané chyby a poškodenia uvedú a opíšu, a prípadne vyhotoví obrazovú dokumentáciu daných chýb a poškodení. V prípade dodania Tovaru iným spôsobom ako osobným odberom je Zákazník povinný chyby a poškodenia písomne opísať a tento opis priložiť k Tovaru. Predávajúci nezodpovedá za chyby a poškodenia, ku ktorým došlo v dôsledku prepravy k Zákazníkovi a za zjavné chyby a poškodenia, ktoré Zákazník aj napriek tomu, že mal o nich zjavnú vedomosť, bezdôvodne neuplatnil u Predávajúceho v momente preberania Tovaru, a aj napriek tomu Tovar prevzal.

4.8 Tovar sa považuje za prevzatý Zákazníkom (i) okamihom, keď Zákazník prevezme objednaný Tovar dodávaný v jednej zásielke, alebo ak sa (ii) Tovar objednaný Zákazníkom v jednej objednávke dodáva oddelene, okamihom prevzatia každej oddelene samostatne dodanej časti Tovaru, alebo ak (iii) ide o Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia každého dielu alebo kusu Tovaru vo vzťahu k danému kusu alebo dielu, alebo ak sa (iv) Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia každého samostatne dodaného Tovaru.

4.9 V prípade, ak si Zákazník neprevezme Tovar do dvoch (2) dní od jeho sprístupnenia na odbernom mieste Predávajúceho v prípade osobného odberu alebo v odbernej lehote od jeho uloženia na pošte v prípade poštovej prepravy Slovenskou poštou, a.s. alebo do siedmich (7) dní od prvého pokusu o doručenie prostredníctvom kuriérskej služby a Zákazník písomne nekontaktoval Predávajúceho so žiadosťou o predĺženie lehoty na dodanie a opakované dodanie Tovaru, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Zmluvy a predať Tovar tretej osobe. V prípade, ak Zákazník medzičasom zaplatil Celkovú cenu, vráti Predávajúci ju vráti Zákazníkovi okrem Nákladov dodania. Zákazník je povinný zaplatiť Predávajúcemu dodatočné Náklady dodania v prípade dojednania opakovaného doručovania Tovaru.

4.10 Vlastnícke právo k Tovaru (užívacie právo v prípade Elektronického obsahu) prechádza na Zákazníka v momente úplného zaplatenia Celkovej ceny. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Zákazníka v momente prevzatia Tovaru. Týmto nie je dotknuté ustanovenie Podmienok o tom, že Predávajúci nezodpovedá za škodu na Tovare spôsobenú jeho prepravou k Zákazníkovi.


5 Odstúpenie od Zmluvy

5.1 Zákazník je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia Tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytovaní Elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

5.2 V prípade, ak Predávajúci splní informačné povinnosti podľa §3 odseku 1 písmena h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku až dodatočne, najneskôr však do dvanástich (12) mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 5.1, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po štrnástich (14)  dňoch odo dňa, keď Predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.

5.3 Ak Predávajúci neposkytol Zákazníkovi informácie podľa § 3 odseku 1 písmena h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku  ani v dodatočnej lehote podľa bodu 5.2, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po dvanástich (12) mesiacoch a štrnástich (14) dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 5.1.

5.4 Zákazník je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie podľa bodov 5.1 až 5.3.

5.5 Zákazník je ďalej oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípadoch, ak Predávajúci nedodá tovar v lehote tridsiatich (30) dní od uzavretia Zmluvy a nedodá Tovar ani v dodatočnej primeranej lehote. Zákazník nemusí poskytnúť Predávajúcemu dodatočnú primeranú lehotu v prípade, ak Predávajúceho pred uzavretím Zmluvy výslovne informoval o tom, že dodanie Tovaru v určenej lehote alebo v určený deň je pre Zákazníka osobitne dôležité, alebo je táto skutočnosť vzhľadom na všetky okolnosti zrejmá.

5.6 Zákazník je ďalej oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípadoch podľa bodov 2.4, 4.4, 7.8 a 7.14 Podmienok alebo podľa príslušných právnych predpisov.

5.7 Zákazník môže uplatniť právo na odstúpenie v písomnej forme elektronickou poštou alebo listom. Prílohou týchto Podmienok je formulár odstúpenia na odstúpenie podľa bodov 5.1 až 5.5 podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku. Lehota na odstúpenie je zachovaná, ak bolo odstúpenie odoslané Predávajúcemu najneskôr v jej posledný deň. Odstúpenie podľa bodov 5.5 a 5.6 musí byť dôvodné a musí obsahovať opis príslušných dôvodov, ktoré oprávňujú Zákazníka odstúpiť od Zmluvy.

5.8 Predávajúci v prípade akéhokoľvek zrušenia Objednávky v súlade s týmito Podmienkami alebo odstúpenia od Zmluvy, ktoré bolo vykonané v súlade s týmito Podmienkami a právnymi predpismi, do štrnástich (14) dní od doručenia oznámenia o zrušení Objednávky alebo odstúpenia od Zmluvy, vráti Zákazníkovu zaplatenú Celkovú cenu. Predávajúci nie je povinný vrátiť Zákazníkovi Celkovú cenu pred tým, ako mu bol Tovar vrátený alebo kým Zákazník nepreukáže zaslanie Tovaru späť Predávajúcemu, a to aj keď by inak uplynula lehota podľa predchádzajúcej vety.

Predávajúci nie je povinný vrátiť Zákazníkovi rozdiel medzi Nákladmi dodania, ktoré si výslovne zvolil Zákazník pri objednávaní Tovaru a najlacnejšou možnosťou Nákladov dodania ponúkaných Predávajúcim. Tento rozdiel znáša Zákazník.

Celková cena bude Predávajúcim vrátená Zákazníkovi rovnakým spôsobom, akým ju Zákazník zaplatil, ak je to možné, inak bezhotovostným prevodom na účet Zákazníka alebo poštovou poukážkou na ním uvedenú fakturačnú adresu na náklady Predávajúceho, ak platba rovnakým spôsobom nie je možná.

5.9 Zákazník je povinný najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy zaslať Tovar späť Predávajúcemu. Zákazník v súlade s §3 odsek 1 písmeno i a §10 odsek 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku v plnom rozsahu znáša náklady na vrátenie Tovaru pri odstúpení od Zmluvy Predávajúcemu vrátane nákladov na vrátenie Tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty, a ktoré sú vyčíslené v Poučení o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od Zmluvy.

Ak Tovar nemá vlastnosti, o ktoré Zákazník prejavil záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým Predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie Tovaru, ktorý zodpovedá Zmluve, ako aj všetky Zákazníkom účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša Predávajúci.

5.10 Zákazník zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vznikne v dôsledku zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru. Zákazník je oprávnený v rámci lehôt podľa bodov 5.1 až 5.3 Tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je to obvyklé pri predaji tovaru v obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru. Zákazník nie je oprávnený používať Tovar v rozsahu, ktorý zjavne presahuje rámec vyskúšania a otestovania Tovaru, napr. pristupovať k Internetovému obchodu ako bezplatnej požičovni.

5.11 Zákazník nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípadoch uvedených v Zákone o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku a iných právnych predpisoch, najmä ale nie len v prípade, ak ide o predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak Zákazník tento obal rozbalil, predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale, poskytovanie Elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Zákazníka a Zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

5.12 Zákazník stráca právo na odstúpenie od Zmluvy v prípade, ak udelí súhlas so začatím poskytovania Elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie podľa bodov 5.1 až 5.3. Zákazník odoslaním Objednávky a potvrdením svojho súhlasu s týmito Podmienkami udeľuje vyjadruje svoj súhlas so začatím poskytovania Elektronického obsahu.

5.13 Zákazník nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy a/alebo vrátiť Tovar, ktorý použil, spotreboval, poškodil alebo iným spôsobom ho urobil neupotrebiteľným alebo znemožnil jeho riadne užívanie na určený účel, alebo ho nemôže vrátiť v celosti, inak zodpovedá za vzniknutú škodu. Strany sa môžu dohodnúť na vrátení aj použitého, poškodeného, opotrebovaného alebo čiastočne neupotrebiteľného Tovaru, ktorý je ešte možné ďalej používať, ale iba za zníženú náhradu zodpovedajúcu miere poškodenia, neupotrebiteľnosti alebo opotrebenia Tovaru.

5.14 V prípade, ak je Tovar dodávaný spolu so softwarom (počítačovým programom, multimediálnym dielom), ktorého aktiváciou sa spotrebuje jedinečný licenčný kľúč alebo kód a daný software sa tak stane pre Predávajúceho ďalej neupotrebiteľným, má Zákazník právo odstúpiť od Zmluvy podľa bodov 5.1 až 5.3 len v časti týkajúcej sa hardwaru. Predávajúci je oprávnený od Celkovej ceny, ktorú je povinný vrátiť Zákazníkovi, odpočítať cenu uvedeného softwaru alebo Elektronického obsahu.


6 Informačné povinnosti podľa §3 odsek 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji Tovaru na diaľku

6.1 Predávajúci týmto informuje Zákazníkov v súlade s §3 odsek 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji Tovaru na diaľku o nasledujúcich skutočnostiach:

(a) Hlavné vlastnosti Tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách v Internetovom obchode a na Dodacom liste (§3 odsek 1 písmeno a).

(b) Obchodné meno a sídlo Predávajúceho je uvedené v úvode Podmienok, na Stránke a pri vypĺňaní Objednávkového formulára (§3 odsek 1 písmeno b).

(c) Kontaktné údaje Predávajúceho sú uvedené v úvode Podmienok, na Stránke a pri vypĺňaní Objednávkového formulára (§3 odsek 1 písmeno c).

(d) Adresa, na ktorej môže byť uplatnená reklamácia, podaná sťažnosť alebo iný podnet, je adresou sídla Predávajúceho (§3 odsek 1 písmeno d).

(e) Celková cena pozostávajúca z Kúpnej ceny a Nákladov dodania je uvedená  pri jednotlivých položkách Tovarov v Internetovom obchode, v cenníku Nákladov dodania v týchto Podmienkach a pri vypĺňaní Objednávkového formulára (§3 odsek 1 písmeno e).

(f) Platobné podmienky sú uvedené v článku 3 Podmienok, dodacie podmienky sú uvedené v článku 4 Podmienok, lehota na dodanie Tovaru je uvedená v bode 4.2 Podmienok a informácie o postupe uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov sú uvedené v článku 7 Podmienok a v Reklamačnom poriadku (§3 odsek 1 písmeno g).

(g) Právo Zákazníka na odstúpenie od Zmluvy, podmienky, lehoty a postup pri uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy sú uvedené v článku 5 Podmienok  (§3 odsek 1 písmeno h).

(h) Informácia o tom, že Zákazník znáša náklady na vrátenie Tovaru, je uvedení v bode 5.9 Podmienok (§3 odsek 1 písmeno i).

(i) Informácie o tom, v ktorých prípadoch nie je Zákazník oprávnený odstúpiť od Zmluvy alebo o okolnostiach, za ktorých Zákazník stráca právo odstúpiť od Zmluvy sú uvedené v bodoch 5.11 až 5.14 Podmienok (§3 odsek 1 písmeno k).

(j) Poučenie o zodpovednosti Predávajúceho za vady Tovaru podľa §622 a 623 OZ je uvedené v bode 7.7 Podmienok (§3 odsek 1 písmeno l).

(k) Informácia o prísnejšej záruke a pomoci poskytovanej Predávajúcim alebo výrobcom je uvedená v bode 7.1 Podmienok a pri príslušných tovarových položkách alebo na Stránke, za predpokladu, že je takáto záruka alebo pomoc poskytovaná (§3 odsek 1 písmeno m).

(l) Elektronický obsah je alebo môže byť zabezpečený prostredníctvom DRM ochrany, ktorá nebráni bežnému používaniu Elektronického obsahu v súlade s právnymi predpismi (§3 odsek 1 písmeno r).

(m) Zákazník má možnosť riešiť spotrebiteľský spor s Predávajúcim podľa systému alternatívneho riešenia sporov v prípade, ak sa obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak Predávajúci na jeho žiadosť o nápravu neodpovedal do tridsiatich (30) dní od jej odoslania alebo na ňu neodpovedal vôbec spôsobom uvedeným podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Týmto nie je dotknutá možnosť obrátiť sa na súd.  Platforma alternatívneho riešenia sporov sa nachádza na webovom sídle Európskej komisie

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

(§3 odsek 1 písmeno t).

(n) Orgánom dozoru je:

Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava, Slovensko
Tel.: 00421 (2) 58 27 21 72, Fax: 00421 (2) 58 27 21 70,
www.soi.sk


7 Záruka a Reklamačný poriadok

Záručná doba:

7.1 Predávajúci poskytuje na Tovar záruku v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov. Záručná doba podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na Tovar, ktorý je určený na rýchle spotrebovanie, alebo ktorého povaha ho neumožňuje dlhšie užívať alebo uchovávať. Predávajúci je oprávnený záručnú dobu predĺžiť, pričom podmienky a rozsah takto predĺženej záruky určí v záručnom liste. V prípade použitej veci je záručná doba dvanásť (12) mesiacov.

V prípade, ak (i) má Predávajúci vedomosť o existencii a podrobnostiach záruky poskytovaných výrobcom alebo Predávajúci podľa prísnejších zásad ako ustanovuje OZ, ak ju výrobca alebo Predávajúci poskytuje, alebo ak (iii) Predávajúci takúto prísnejšiu záruku poskytuje sám, alebo ak (ii) má Predávajúci vedomosť o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných spotrebiteľom po predaji Tovaru, ak sa takáto pomoc poskytuje zo strany výrobcu, poskytne Predávajúci túto informáciu Zákazníkom v Internetovom obchode buď pri jednotlivých tovarových položkách v rámci ich opisu alebo na Stránke.

7.2 Predávajúci môže vystaviť pre Zákazníka záručný list, ak nie je súčasťou originálneho balenia Tovaru.

7.3 Záruka začína plynúť od momentu prevzatia Tovaru Zákazníkom. V prípade výmeny Tovaru za nový začína od momentu prevzatia vymeneného nového Tovaru Zákazníkom plynúť nová záručná doba. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než Predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ Zákazník objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch (3) týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

7.4 Do záručnej doby sa nezapočítava doba vybavovania oprávnene uplatnenej reklamácie od momentu odovzdania Tovaru Predávajúcemu alebo servisu za účelom vybavenia reklamácie a odstránenia reklamovaných chýb Tovaru do momentu, kedy bol Zákazník povinný prevziať Tovar po vybavení reklamácie.

Rozsah záruky a výluky zo záruky:

7.5 Práva zo záruky zanikajú, ak nie sú uplatnené v záručnej dobe. Nároky zo záruky musia byť uplatnené bez zbytočného odkladu po vzniku chyby.

7.6 Záruka sa nevzťahuje na chyby a poškodenia Tovaru, ktoré vznikli (i) používaním, údržbou alebo opravou Tovaru v rozpore s návodom na použitie, dokumentáciou Tovaru alebo všeobecnými zásadami používania Tovaru, alebo inými neodbornými zásahmi zo strany Zákazníka alebo tretích osôb vrátane neautorizovaných servisov, (ii) v dôsledku externého poškodenia Tovaru z akéhokoľvek dôvodu, (iii) v dôsledku použitia pirátskeho, neautorizovaného alebo nesprávneho softwaru, počítačovými vírusmi, malwaru, addwaru alebo iných škodlivých programov alebo kódov, (iv) v dôsledku použitia neautorizovaného a neoriginálneho spotrebného materiálu, najmä neoriginálnych náplní a papiera do tlačiarní, (v) používaním Tovaru v nevhodných podmienkach a priestoroch, najmä v prípade nevhodnej úrovne teploty, vlhkosti alebo prašnosti alebo nevhodných chemických, fyzikálnych alebo mechanických vplyvov daného prostredia, (vi) nadmerným zaťažovaním Tovaru, (vii) zanedbaním starostlivosti a údržby Tovaru, (viii) zapojením do elektrickej siete, ktorá nezodpovedá norme určenej pre Tovar, alebo (ix) v dôsledku Vyššej moci.

Záruka sa takisto nevzťahuje na Tovar, ak bolo jeho výrobné číslo odstránené alebo poškodené alebo má odstránené alebo poškodené plomby, ktoré ho uzavierali. Záruka sa takisto nevzťahuje na Tovar, ktorý bol spotrebovaný, najmä ale nielen Elektronický obsah, software s použitým jednorazovým licenčným kľúčom, ktorého registrácia daný Tovar robí pre iného zákazníka neupotrebiteľným, alebo batérie.

Záruka sa takisto nevzťahuje na chyby a poškodenia, ktoré sú dôsledkom oneskoreného uplatnenia záruky na chybu alebo poškodenie, na ktoré sa inak záruka vzťahuje, a včasné uplatnenie záruky by zabránilo rozšíreniu chyby alebo vzniku nových chýb a poškodení.

Poučenie o zodpovednosti za vady podľa §622 až 624 OZ:

7.7 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Zákazník môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybný Tovar za bezchybný, ak to Zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má Zákazník právo na výmenu Tovaru alebo má právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Zákazníkovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Zákazník právo na primeranú zľavu z Kúpnej ceny Tovaru.

Ak Tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý Tovar má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Zákazník namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

7.8 Zákazník nie je oprávnený vrátiť Tovar, ktorý (i) spotreboval, poškodil alebo iným spôsobom znemožnil jeho ďalšie užívanie, alebo (ii) ide o autorské dielo, počítačový program, audiovizuálne dielo, zvukový záznam alebo zvukovo-obrazový záznam umeleckého výkonu alebo multimediálne dielo, ktoré Zákazník rozbalil, (iii) ktorý nie je možné vzhľadom na jeho vlastnosti vrátiť, (iv) ktorý podlieha rýchlej skaze, (v) ktorý bol pre Zákazníka vytvorený podľa jeho požiadaviek alebo je určený len pre daného jedného Zákazníka, alebo (vi) pri ktorom je vylúčená možnosť odstúpenia od Zmluvy.

Spôsob uplatňovania reklamácie:

7.9 Zákazník si uplatňuje právo na opravu Tovaru v mieste sídla Predávajúceho. Predávajúci je oprávnený poveriť vybavením reklamácie vrátane prevzatia reklamovaného Tovaru tretiu osobu. Podrobnosti sú uvedené na Stránke.

7.10 Zákazník je pri reklamácii Tovaru povinný predložiť Tovar, doklad o kúpe Tovaru, záručný list, ak bol vystavený, a ostatné príslušenstvo a dokumentáciu k Tovaru, ktoré boli Zákazníkovi s Tovarom dodané.

7.11 Predávajúci vystaví Zákazníkovi potvrdenie o uplatnení záruky a reklamácii Tovaru. V prípade, ak je Tovar reklamovaný prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný doručiť Zákazníkovi potvrdenie o uplatnení záruky a reklamácii Tovaru najneskôr s dokladom o vybavení reklamácie.

Spôsob a lehoty vybavenia reklamácie:

7.12 Spôsoby vybavenia reklamácie upravujú príslušné ustanovenia OZ a §18 Zákona o ochrane spotrebiteľa.

7.13 Doba vybavenia reklamácie závisí od zložitosti prípadu. Jednoduché prípady sú podľa prevádzkových možností Predávajúceho alebo autorizovaného servisného strediska vybavované okamžite, zložitejšie prípady do troch (3) dní od uplatnenia reklamácie a odôvodnené zložité prípady do tridsiatich (30) dní od uplatnenia reklamácie. V prípade, ak nie je reklamácia vybavená do tridsiatich (30) dní od uplatnenia reklamácie, je Zákazník oprávnený odstúpiť od Zmluvy alebo má právo na výmenu Tovaru za nový.

7.14 Predávajúci alebo autorizované servisné stredisko bezodkladne po vybavení reklamácie oznámi výsledok vybavenia reklamácie Zákazníkovi prostredníctvom elektronickej pošty alebo iným vhodným spôsobom a vydá Zákazníkovi doklad o vybavení reklamácie do tridsiatich (30) dní od uplatnenia reklamácie.

7.15 Zákazník je povinný pri preberaní Tovaru po vybavení reklamácie predložiť Predávajúcemu potvrdenie o uplatnení záruky a reklamácii Tovaru a doklad totožnosti. Ak má Zákazník splnomocnenca, je splnomocnenec povinný okrem dokladov podľa predchádzajúcej vety predložiť aj písomné splnomocnenie udelené a podpísané Zákazníkom.

7.16 V prípade, ak si Zákazník neprevezme Tovar do tridsiatich (30) dní od oznámenia výsledku reklamácie, je povinný nahradiť Predávajúcemu náklady na uskladnenie Tovaru vo výške 1,00 EUR za každý deň omeškania s prevzatím reklamovaného Tovaru. Ak je omeškanie s prevzatím reklamovaného Tovaru dlhšie ako šesť (6) mesiacov od oznámenia výsledku reklamácie, je Predávajúci oprávnený predať Tovar tretej osobe, pričom výťažok z predaja po odrátaní nákladov na uskladnenie, uchovanie, údržbu a predaj Tovaru vydá Zákazníkovi alebo na jeho náklady, ktoré si môže odrátať z výťažku zo speňaženia Tovaru, uloží do úschovy.


8 Ochrana osobných údajov

8.1 Vznikom zmluvného vzťahu medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom vzniká Prevádzkovateľovi oprávnenie spracúvať osobné údaje predplatiteľa podľa článku 6 odseku 1 písmena b) GDPR  a §13 odseku 1 písmena b) Zákona o ochrane osobných údajov.

8.2 Účelom spracúvania Osobných údajov Dotknutej osoby Prevádzkovateľom je (i) plnenie zmluvných povinností a výkon práv zo Zmluvy, (ii) zasielanie newsletterov a marketingových správ Dotknutej osobe a (iii) zahrnutie Dotknutej osoby do zákazníckych prieskumov Prevádzkovateľa.

8.3 Právnym základom spracúvania Osobných údajov je (i) plnenie zmluvných povinností Prevádzkovateľa zo Zmluvy s Dotknutou osobou (článok 6 odsek 1 písmeno b) GDPR a §13 odsek 1 písmeno b) Zákona o ochrane osobných údajov) a (ii) oprávnený záujem Prevádzkovateľa (článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR a §13 odsek 1 písmeno f) Zákona o ochrane osobných údajov), ktorý spočíva v záujme na riadnom a úplnom splnení zmluvných povinností zo strany Dotknutej osoby a prípadnom uplatnení nárokov Prevádzkovateľa alebo tretej osoby voči Dotknutej osobe.

8.4 V prípade, ak je účelom spracúvania Osobných údajov účel podľa bodu 8.2 (ii) a (iii), je právnym základom spracúvania Osobných údajov Účastníka jeho osobitný súhlas, ktorý je udelený pri vzniku zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom alebo prostredníctvom osobitného elektronického formulára po registrácii Dotknutej osoby (článok 6 odsek 1 písmeno a) GDPR a §13 odsek 1 písmeno a) Zákona o ochrane osobných údajov). Ak Predávajúci získal kontaktné údaje Zákazníka v súvislosti s predajom Tovaru, potom sa podľa §62 odsek 3 Zákona o elektronických komunikáciách predchádzajúci súhlas Zákazníka na použitie Osobných údajov pre priamy marketing vlastných podobných tovarov a služieb Predávajúceho nevyžaduje.

8.5 Prevádzkovateľ bude spracovávať osobné údaje Dotknutej osoby v nasledujúcom rozsahu (zoznam osobných údajov): (i) identifikačné údaje (meno a priezvisko, dátum narodenia), (ii) kontaktné údaje (fakturačná adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, faxové číslo), (iii) údaje o ekonomickej identite (čísla bankových účtov, čísla daňových, účtovných, dodacích a iných dokladov, údaje o platbách, dlhoch a záväzkoch), (iv) iné údaje o právnej identite (údaje zo zmlúv a iných právnych úkonov, údaje o nefinančných záväzkoch, právach a nárokoch, údaje o aktivitách, činnostiach a správaní, údaje z cookies a nákupných preferenciách) a (v) iné osobné údaje spracúvané podľa právnych predpisov. Osobnými údajmi nie sú kontaktné údaje právnickej osoby.

8.6 Dobou uchovávania Osobných údajov je doba trvania zmluvného vzťahu + doba potrebná na uplatnenie nárokov Dotknutej osoby a/alebo Prevádzkovateľa v súdnom konaní (premlčacia doba). V prípade, ak ide o spracovanie Osobných údajov na základe súhlasu udeleného v bode 8.4 týchto Podmienok, je doba uchovávania Osobných údajov doba dvadsaťštyri (24) mesiacov od ukončenia Rámcovej zmluvy, ak je uzavretá alebo poslednej Zmluvy, ktorú Strany uzavreli, pričom pred ukončením tejto doby môže Prevádzkovateľ požiadať Dotknutú osobu o predĺženie tohto súhlasu.

8.7 Poskytnutie Osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, ako aj požiadavkou na uzavretie zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou, ktorá je potrebná na účely uvedené v bode 8.2 (i) týchto Podmienok. Poskytnutie Osobných údajov je dobrovoľné. V prípade ich neposkytnutia Prevádzkovateľ neuzavrie s Dotknutou osobou zmluvný vzťah a nebude povinný mu dodávať Tovar, a v prípade existujúcich zmluvných vzťahov môže Prevádzkovateľ Zmluvu ukončiť odstúpením, ktoré je možné zaslať aj elektronickou poštou. Poskytnutie osobných údajov na účely podľa bodu 8.2 (ii) a (iii) nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou.

8.8 Prevádzkovateľ nepoužíva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

8.9 Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje predovšetkým pre vlastné účely. Okrem toho môže poskytnúť Osobné údaje obchodným partnerom, prostredníctvom ktorých Osobné údaje spracúva. Ide o dôveryhodné osoby (tzv. príjemcovia a sprostredkovatelia), ktoré pre Prevádzkovateľa zabezpečujú vývoj, údržbu a prevádzkovanie softvérových riešení a iných služieb, prostredníctvom ktorých Prevádzkovateľ Osobné údaje spracúva alebo mu poskytujú služby (napr. ekonomické, právne, audítorské a marketingové). 

Príjemcami Osobných údajov sú okrem toho zamestnanci alebo iné spolupracujúce osoby Prevádzkovateľa. Osobné údaje môžu byť so súhlasom Dotknutej osoby poskytnuté aj tretím osobám, ktoré budú Osobné údaje spracúvať pre ich marketingové potreby.

Osobné údaje môžu byť spracúvané prostredníctvom služby MailChimp, ktorá slúži na spravovanie a zasielanie elektronickej pošty. Táto služba je prevádzkovaná spoločnosťou The Rocket Science Group, LLC, so sídlom 675 Ponce de Leon Avenue NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, Spojené štáty americké (https://mailchimp.com/contact/). Osobné údaje spracúvané aj prostredníctvom cloudových služieb poskytovaných v rámci aplikácie Office 365 pri ich internom využívaní. Cloudové služby Office 365 prevádzkuje spoločnosť Microsoft Corporation, so sídlom One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, Spojené štáty americké (https://www.microsoft.com/sk-sk/).

Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje predovšetkým v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Osobné údaje, sú prenášané aj do Spojených štátov amerických v prípade ich spracúvania prostredníctvom služieb MailChimp a Office 365, pričom Spojené štáty americké majú postavenie tretej krajiny, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov. V týchto prípadoch sú cezhraničné prenosy a spracúvanie Osobných údajov zabezpečené certifikačným systémom Privacy Shield, ktorý bol vytvorený americkým Ministerstvom obchodu, Európskou komisiou a Švajčiarskou vládou, aby mali subjekty z Európskeho hospodárskeho priestoru a Spojených štátov amerických prostriedky na splnenie požiadaviek na ochranu osobných údajov pri ich prenose z členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru do Spojených štátov amerických, a za účelom podpory transatlantického obchodu. Tento systém podľa rozhodnutia Európskej komisie zabezpečuje primeranú ochranu osobných údajov. Bližšie informácie o tomto systéme sa môžete dozvedieť na jeho webovej stránke https://www.privacyshield.gov.

8.10 Dotknutá osoba má práva dotknutej osoby podľa kapitoly III GDPR a druhej hlavy Zákona o ochrane osobných údajov, najmä má (i) právo na informácie podľa článkov 13 a 14 GDPR a §19 až 21 Zákona o ochrane osobných údajov a oznámenia podľa článkov 15 až 22 a článku 34 GDPR a §22 až 28 a §41 Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho a poskytnuté písomne alebo inými prostriedkami a v prípade potreby elektronickými prostriedkami, (ii) právo na prístup k svojim Osobným údajom, (iii) právo na opravu Osobných údajov, (iv) právo na vymazanie Osobných údajov (právo na zabudnutie), (v) právo na obmedzenie spracúvania Osobných údajov, (vi) právo na oznámenie, že Osobné údaje boli opravené, vymazané alebo ich spracúvanie bolo obmedzené, (vii) právo na prenosnosť Osobných údajov, ak sa ich spracúvanie vykonáva na základe súhlasu alebo zmluvy a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, (viii) právo podávať námietky proti spracúvaniu Osobných údajov, (ix) právo, aby sa na Dotknutú osoby nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania, (x) právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním Osobných údajov a (xi) právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, www.dataprotection.gov.sk) a návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Rozsah, obmedzenia a spôsoby výkonu uvedených práv sú uvedené v kapitole III GDPR a druhej hlave Zákona o ochrane osobných údajov.

8.11 Práva Dotknutej osoby a základné zásady spracúvania osobných údajov sú uvedené na webovom sídle Prevádzkovateľa www.hnonline.sk/gdpr.

8.12 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak sú spracúvané z dôvodu verejného záujmu, oprávneného záujmu alebo na účely priameho marketingu. Namietanie spracúvania osobných údajov je možné vykonať písomne na adresu Predávajúceho alebo elektronickou poštou na adresu gdpr@mafraslovakia.sk.

8.13 Dotknutá osoba je oprávnená odvolať súhlas na spracúvanie osobných údajov, ak sa spracúvanie osobných údajov deje len na základe jej súhlasu, písomne na adresu Predávajúceho alebo elektronicky na adresu gdpr@mafraslovakia.sk..

8.14 Kontrolu spracúvania osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na Hraničnej 4826/12, 820 07 Bratislava - Ružinov. Dotknutá osoba je oprávnená podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov tomuto úradu ako dozornému orgánu.


9 Rozhodné právo a právomoc súdov

9.1 Zmluva sa spravuje slovenským právom, OZ a príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi spotrebiteľské vzťahy.

9.2 Podľa ustanovenia § 37e zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov a článku 25 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 o právomoci a o uznávaní  a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach v znení neskorších predpisov právomoc na riešenie  sporov zo Zmluvy a/alebo zo vzťahov, ktoré s nimi, ich obsahom a/alebo ich predmetom priamo alebo nepriamo súvisia, patrí výlučne slovenskému súdu. Tento bod sa použije len v prípade, ak je Zákazník zahraničnou osobou.

9.3 Tieto Podmienky a Reklamačný poriadok sú účinné od 1. novembra 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Komu: MAFRA Slovakia, a.s., so sídlom Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO: 51 904 446, IČ DPH: SK2120837224, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 6998/B, tel: 00421 (2) 48 238 107, e-mail: balans@balans.sk

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar:

 

Dátum objednania/dátum prijatia:* ...................................................

Číslo objednávky: ...................................................

Meno a priezvisko Zákazníka/mená a priezviská Zákazníkov:*

 

Adresa Zákazníka/adresy Zákazníkov:*  

 

Podpis Zákazníka/podpisy Zákazníkov:* ...................................................

Dátum: ......................

*Nehodiace sa prečiarknite
.